Politikkens «røde djevler» utfordrer makta i Belgia

Det marxistiske arbeiderpartiet PTB (Parti du Travail de Belgique) holder på prinsippet om å unngå enhver form for regjeringsdeltakelse. Det er viktigere å styrke båndene til grasrota og fagbevegelsen. For å lykkes med dette bygger de partiet etter strenge organisatoriske prinsipper med basisgrupper på bare rundt ti medlemmer hver. Denne artikkelen er skrevet for siste nummer av tidsskriftet Gnist.


Bildet: PTB har stått i spissen i kampen mot internasjonale handelsavtaler på de multinasjonale selskapenes premisser som TTIP, TISA og CETA (Canada-EU-avtalen). Her fra en demonstrasjon i Brussel i 2017. (Foto: Halvor Fjermeros)

I motsetning til i Norge, er meningsmålinger en sjeldenhet i Belgia. Det går flere måneder mellom hver gang storavisa Le Soir i Brussel presenterer sitt «Grand barometre». Men på tre målinger gjennom 2021 – vinter, vår og høst – har PTB ligget som et topp tre-parti i delstaten Vallonia, på mellom 18 og 19 prosent. I Brussel, som har status som egen region, har partiet ligget på 15–16 prosent. Til og med i det «vanskelige Flandern» hvor nasjonalistiske og til og med fascistinspirerte separatistpartier står sterkt, har det revolusjonære belgiske arbeiderpartiet klart å etablere seg over sperregrensa med målinger på rundt 8 prosent i år.

Dette ser ut til å være den nye normalen etter at PTB fikk sitt nasjonale gjennombrudd ved valget i 2019. Da økte antall representanter i det føderale (nasjonale) parlamentet, tilsvarende Stortinget, fra to til 14. Sånn sett kan Rødts brakvalg i høst minne om PTBs for to og et halvt år siden. Partiets medlemstall, 23000, gjør PTB jevnstort med Rødt i Norge når man tar befolkningstall i betraktning. Men PTBs prosentmessige oppslutning er mange ganger større på nasjonalt nivå. Som eksempel fikk PTBs første innvalgte kandidat i EU-parlamentet, Marc Botenga, 14,5 prosent av stemmene på regionsbasis i Vallonia i 2019.

Frivillige styrker til flomofrene i Belgia


Belgia er et komplisert politisk, konstitusjonelt og språklig lappeteppe som med drøyt 11 millioner innbyggere fordelt på et landareal på størrelse med det nye Vestland fylke, og har tre autonome regioner i en felles forbundsstat. Det fransktalende Vallonia og det nederlandsktalende Flandern har ulik historie og representerer i noen spørsmål motsatte interesser. Alle politiske partier i Belgia har ulike organisasjoner i de to regionene, mens PTB er det eneste partiet som er det samme over regionsgrensene med sitt flamske navn PVDA (Partij van de Arbeid van België) i Flandern. Det spøkes med at det kun er kongefamilien, det belgiske fotballandslaget «De røde djevlene», samt det mørkerøde PTB/PVDA som er felles for hele det føderale belgiske riket.

Under flomkatastrofen som rammet Belgia hardt med flere titalls døde i sommer, organiserte PTB solidaritetsgrupper, SolidariTeams, som dro til de mest ødelagte områdene, som Liege i Vallonia. Det kom folk langveisfra, som Antwerpen og Oostende ved Flanderns kyst, noe som forente de to regionene i nøden på folk-til-folk-basis. Flere måneder etter flommen tømmer frivillige fortsatt kjellere for slam og restaurerer ødelagte hus, skaffer mat og husgeråd, ovner og møbler til flomofrene – som på sin side er kritiske til at myndighetene ikke gjør mer. Politiske ledere fra andre partier har kritisert PTB for å prøve å slå politisk mynt på flommen med sine SolidariTeams. Det voldsomste angrepet kom fra sosialdemokraten og ministerpresidenten i Vallonia, tidligere statsminister Elio Di Rupo. På belgisk fjernsyn i høst tok han et oppgjør med partiet og deres opptreden etter flommen: «PTB er løgnere, manipulatorer og kommunister!» Fra annet hold har PTB med jevne mellomrom blitt anklaget for å være populister de seinere år.

11 helsesentre spredt over landet


Kommunist, javisst! Men «løgnere og manipulatorer» beror vel på PTBs alt annet enn døgnflueaktige framgang, noe som ikke minst rammer sosialdemokratiet og deres tradisjonelt sterke posisjon i fagbevegelsen og arbeiderklassen. Frivilligheten partiet baserer flomarbeidet på er et kjennetegn ved PTBs arbeid. Det hører med i partimedlemmenes grunninnstilling at det skal ytes en innsats for den delen av folket som sliter med økonomi, bolig og helse. Slik har det vært siden 1980- og 90-tallet da PTB var et søsterparti av AKP (med og uten «ml») i den europeiske marxist-leninistiske familien. Gjennom mange tiår har partiet bygd opp et helsetilbud i byer og bydeler der leger på frivillighetsbasis har utgjort kjernetroppen. I dag får slike helse- eller legesentre statlig støtte. Leger og annet helsepersonell får lønn etter hvor mange pasienter de behandler. Pasientene må på sin side abonnere på tjenester – som de så mottar gratis, uansett hvor mange konsultasjoner det måtte dreie seg om. Det finnes nå 11 helsesentre hvor til sammen 53 leger og 50 tilknyttede helsearbeidere som sykepleiere, ernæringsfysiologer og psykologer arbeider. I tillegg er det 75 frivillige fagfolk knyttet til sentrene – som for øvrig ikke yter tjenester innen tannhelse.

Disse lege-/helsesentrene har altså blitt et supplement til det offentlige helsevesenet. På grunn av deres faglige status benyttes også sentrene som turnus- og praksisplasser for legestudenter og studenter innen andre helsefag.

Tre nivåers «kommunistparti for vår tid»

PTB skiller seg ut som et særegent parti på venstresida i EU. Det gjelder først og fremst den spesielle partimodellen som er utviklet over mange tiår, noe som delvis er en arv etter det gamle kaderpartiet fra ml-tida. Men det er også en modernisert variant av en partimodell som i paragraf 1 i partiets vedtekter beskrives slik: «PTB er et kommunistparti for vår tid. Dets ytterste mål er et samfunn som opphever all utbytting av menneskene og hvor lokaldemokratiet styrer samfunnet.»

I 2008 hadde PTB en såkalt fornyelseskongress som tok et oppgjør med en sekterisk partimodell som lenge hadde brakt partiet i krise. Medlemstallet nådde sjelden over 1000, og på det meste i 2003 opp mot 1500, hvis en også telte med sympatiserende aktivister. 2008-kongressen tok for det første hensyn til at et parti med behov for å utvikle seg i moderne retning må kunne tilby aktivitet på ulike nivåer. Dessuten lanserte man en politisk profil kalt Sosialisme 2.0, basert på et oppgjør med tidligere tiders tenking om foregangspartier fra andre tider og i andre land. Kongressen forlot ideen om at det fantes internasjonale modeller for en «ferdiglaget sosialisme».

PTBs tre nivåer består for det første av en type medlemskap for såkalte rådgivende medlemmer uten spesielle forpliktelser, men med mulighet for å delta på et årlig møte der erfaringer fra eget arbeid og råd til partiets videre utvikling utveksles.

Nivå to er aktive medlemmer, som forplikter seg til å delta på månedlige møter og å gjøre bestemte oppgaver som følges opp av evaluering og diskusjon i lokallaget, også kalt grasrot- eller baseorganisasjon. Disse utgjør selve grunnsteinene i PTBs landsdekkende partiapparat overalt hvor det er mulig å opprette partilag, på arbeidsplasser så vel som i bydeler og landsbyer.

Tredje nivå er det såkalte kadersjiktet. En kader er et partimedlem som er villig til å ofre ekstra mye både av personlig økonomi og tid til aktivisme, teoretiske studier og diskusjoner. I vedtektene lyder det: «En kader har en marxistisk visjon for samfunnet, ønsker å studere og forstå sosiale endringsprosesser og har evne til å formidle med personlig engasjement og entusiasme til alle andre.»

Kadersjiktet med sine høye krav består nødvendigvis av relativt få medlemmer. Det utgjør bare 3-400 folk og vokser sakte fordi det tar tid å skolere medlemmer til så store lederansvar. Dette sjiktet er en viktig forutsetning for at PTB kan bygge og drive en organisasjon som representerer ikke bare et supplement, men også en motvekt til partiets parlamentariske virksomhet når denne blir synlig og preget av mange dyktige politikere i det offentlige rom. Dette særtrekket ved PTB kan leses ut av partistatuttene, hvor partiet beskriver seg selv på følgende måte: 

Vårt parti nekter å overlate politikk til profesjonelle politikere. Det setter folk i bevegelse, involverer, utdanner, organiserer og mobiliserer dem. Det er aktivt i felten, i nabolaget, på arbeidsplassene, overalt hvor folk arbeider, bor og samhandler. Partiet har også en internasjonal visjon og utvikler praktiske initiativer innen solidaritetsarbeid og samarbeid. Det har prinsipper, tydelige regler for inntektene til alle kadre og valgte representanter, for slik å unngå opportunister og folk som er ute etter å gjøre karriere. Partiet slutter opp om ord og handling og stoler ikke på tom retorikk som ikke fører til praktiske resultater. Ja, PTB er et spesielt tilfelle innen belgisk politikk, og vi er veldig stolte av det.

Et praktisk eksempel fra Antwerpen


Programmet kunne trygt ha føyd til «et spesielt tilfelle i Europa». Jeg tillater meg å tvile på at noen andre partier på venstresida stiller så tydelige krav til medlemmene, det være seg greske Syriza, spanske Podemos, britiske Labour eller danske Enhedslisten. Spørsmålet er hvordan denne partimodellen ser ut i praksis.

Det aktive sjiktet i PTB består av rundt 25 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er gruppen som er aktive i en grunnorganisasjon eller et høyere ledd lokalt, regionalt eller nasjonalt, og deltar på minst ett møte hver måned. I tillegg er det ulike tilbud om skolering og studier ved en organisert partiskole hvor medlemmer som ønsker å skolere seg til «militante» aktivister må følge en syklus som består av ti ulike studieemner spredt over flere år. To ganger i året gis det mulighet til å velge et nytt emne. De best egnede og mest motiverte blir utvalgt til å delta på en egen skole for kaderutdanning over to år, med stor vekt på marxistiske og ideologiske studier. I tillegg arrangeres det seminarer på nasjonalt nivå.

Jeg har spurt medlemmer i PTB-ledelsen hvordan partiet er organisert på grunnplanet, og hvor mange medlemmer det kan være i hvert partilag. Svaret er at det ikke finnes et formelt tak på dette, men at det ikke bør være mange flere enn 10 i hvert lag. Hensikten er å tilstrebe høyest mulig grad av deltakelse og ansvar. Dette er ikke prateklubber, men enheter som er til for å skape bevegelse. Det betyr at lederen av gruppa må følge opp hvert enkelt medlem i dets arbeid og trå til hvis det oppstår vanskeligheter.

En nyvinning innen partiapparatet som ble utviklet i Antwerpen under valgkampen i 2019, er en såkalt trener. Denne funksjonen er satt ut i livet landet rundt siden den gang. Treneren har ansvar for å følge opp flere basisgrupper innenfor et visst område innenfor en by eller provins. Antwerpen, Belgias nest største by med over en halv million innbyggere, er også en provins med nærmere to millioner. I provinsen fins det 40 lokale partilag fordelt på bydelene, samt 15 lag på arbeidsplasser innen industri, servicebedrifter og administrasjon. PTB er organisert med egne grupper blant havnearbeidere, kjemisk industri, metall- og bygningsindustri, traktorfabrikker, blant ansatte innen kollektivtransport (buss, trikk og tog), på sykehus, i helsesektor og offentlig administrasjon i Stor-Antwerpen. Også innen hver av de tidligere nevnte dels frivillighetsbaserte lege- eller helsesentrene finnes det partilag. Trenerne har sitt utspring i en provinsledelse, i dette tilfelle for Stor-Antwerpen, og utgjøres av folk fra kadersjiktet i PTB.

Trenerne er en forutsetning for at PTB/PVDA kan fungere med totalt 400 basisgrupper eller partilag over hele Belgia. Det er trenerne som koordinerer den løpende virksomheten med nasjonale kampanjer, opplegg for felles studier og diskusjoner om prioriterte emner eller saker som gjør at partiet kan opptre som en samlet kraft på landsbasis. I tillegg har hvert partilag sjølsagt sine egne prioriteringer ut fra hvem og hva de organiserer. Denne formen for sentralisme ser ut til å være et særlig kjennemerke for PTBs stabile vekst og økende politiske innflytelse.

Ingen varig bevegelse uten organisasjon

I denne artikkelen har jeg presentert partimodellen til PTB, og hvordan den fungerer i praksis. Jeg kunne skrevet mye om partiets politiske saker, om dets skarpe antirasistiske profil i et av Europas mest multikulturelle og etnisk sammensatte land, om hvordan de prøver å motvirke de separatistiske strømningene som står sterkt i Flandern, om PTBs kritikk av et EU som landet ikke bare er medlem av, men så å si vertskap for. Jeg kunne ha skrevet mye om hvilke kamper PTB har stilt seg i spissen for mot multinasjonale konserner som herjer med industriarbeidsplasser og legger ned arbeidsplasser i tusentalls fordi de finner et mer gunstig tilbud for etablering i et annet EU-land, som i kampen for å bevare Caterpillarfabrikken for noen år siden. Eller jeg kunne fortalt om den massive mobiliseringen mot de internasjonale investeringsavtalene TISA, TTIP og CETA (handelsavtalen mellom Canada og EU) som ble forsøkt tredd ned over hodene våre, men som nå har mistet momentum i takt med en svekket globaliseringsoffensiv.

I stedet velger jeg å konsentrere meg om det jeg oppfatter som det avgjørende skillet mellom seriøse forsøk på å skape nye og moderne arbeiderpartier, og de mer løse bevegelsene, ofte kalt populistiske, som har fått mange til å feste nytt håp til venstresidas framvekst det siste tiåret. For fire år siden gjorde jeg et større intervju med PTB-leder Peter Mertens, siden den gang innvalgt i parlamentet fra sin hjemby Antwerpen. Da vurderte han andre europeiske erfaringer med opposisjon fra venstre, ikke minst med det greske partiet Syrizas nederlag i kampen mot EUs disiplinering av gjeldslandene i kjølvannet av finanskrisa:

– Se på greske Syriza, spanske Podemos, Sosialistpartiet i Nederland, dels Die Linke i Tyskland. De har alle på ulike måter enten gått til høyre eller måttet akseptere underkastelse for EU-troikaen. Det ville være utilgivelig ikke å lære av Syrizas nederlag. De unnlot å mobilisere og organisere motstand blant folk på venstresida, mens deres partikadre var fullt opptatt med å administrere systemet med talløse posisjoner i statsapparatet.

Dette tror jeg formulerer essensen i PTBs strategi. Det handler om en langsiktig plan for å styrke partiets bånd til arbeiderklassen, fagbevegelsen og de mange grasrotbevegelser som utgjør en potensiell kraft, men som per i dag ikke er sterke nok til å stå imot klassekreftene som kontrollerer statsapparatet verden over. I intervjuet med Mertens begrunnet han hvorfor PTB ikke vil gå inn i regjering tross solid parlamentarisk framgang, en fristelse svært mange venstrepartiet i EU ikke har kunnet motstå, men med et par tydelige unntak som Enhedslisten i Danmark og norske Rødt. Dette var uttalt før PTBs nasjonale gjennombrudd i 2019. Men standpunktet står fortsatt ved lag:

– Vi vil ikke delta i noen delstatsregjering i Vallonia fra og med neste valg. Det har vi gjort klinkende klart, for velgerne skal vite hva de kan vente av oss. Hvis vi skal inn i regjering blir vi nødt til å gi konsesjoner til EUs stabilitetspakt og andre EU-reguleringer. Vi må første bygge opp en motkraft, vi må forberede folk på å skulle stå imot kutt-kravene. For å lykkes med det må vi bygge opp PTBs partiorganisasjon. Hvis ikke vil vi bli spist av systemet. Nå er vi i en flow, og nettopp derfor må vi si nei til å overta maktposisjoner.

Bildet: Belgierne er gode til å demonstrere og har sans for både god regi og scenografi. (Foto: Halvor Fjermeros)

Sinn Fein vinner unge stemmer på irsk boligkrise

Bildet: Sinn Fein er Irlands eldste parti med røtter tilbake til frihetskampen og den væpna kampen som IRA førte i mange tiår mot britisk overherredømme. Nå er Sinn Fein en eksponent for politisk fornyelse og stigende oppslutning blant yngre velgere. Bildet er fra en av prosesjonene i Dublin under 100-jubileet for 1916-revolusjonen. (Foto: Halvor Fjermeros)

Det irske republikanske opposisjonspartiet Sinn Fein gjør sine beste målinger noen sinne, kombinert med ei boligkrise som særlig rammer de unge og med en stadig økende oppslutning for tanken om et gjenforent Irland.

Nylig har det kommet to meningsmålinger som gir Sinn Fein suveren topplassering som den irske republikkens største parti. Den første kom rett etter Sinn Feins årlige landsmøte, ard fheis, i oktober og ga partiet 37 prosent: https://www.thetimes.co.uk/article/sinn-fein-surges-in-new-poll-5lmblv5px

Den samme målinga ga også partiets leder Mary Lou McDonald et løft som den mest populære partilederen (50 %) mot statsministeren som lå ni prosent lavere.

Økende boligkrise for de unge

Den nyeste målinga kom sist helg i The Irish Times og viste 35 prosent for Sinn Fein, mot 20 prosent på hver av de to liberalkonservative regjeringspartiene Fine Gael og Fianna Fáil: https://www.irishtimes.com/news/politics/poll

Det er lite i irsk politikk som minner om andre europeiske land. De to nevnte regjeringspartiene har vekslet med å sitte i regjeringer helt siden frigjøringskrigen i 1922. Ved siste valg i 2020 gikk de to sammen for å skaffe flertall, men i tillegg trengte de støtte fra De grønne, noe som har skapt en høyst problematisk allianse. Det gamle arbeiderpartiet Labour er nesten utradert etter nedturen som satte inn rundt finanskrisa i 2008, men i tillegg fins det et annet miniparti som kaller seg sosialdemokratisk, og som får to prosent på denne målinga. Sinn Fein gjorde et sterkt valg i 2020, men fikk akkurat ikke nok mandater i parlamentet til å danne regjering. I opposisjon har partiet derimot fått økt oppslutning og kaller seg «partiet for forandring».

Det er særlig boligkrisa som vektlegges blant kommentatorer som årsak til Sinn Feins suksess. Den gjennomsnittlige alder for unge boligkjøpere har steget fra 29 til 35 år siden 2006, noe som skyldes kraftig prisøkning og stor mangel på nybygde boliger. Det er særlig støtte fra yngre velgergruppe, pluss minus tretti, som har gitt Sinn Fein et løft. Og de driver også en politisk kampanje som appellerer:

-De er profesjonelle, veldig saksorienterte, svært effektive i opposisjon og de tilbyr et håp om ei bedre, Nirvana-aktig framtid, sier Gail McElroy, professor i statsvitenskap ved Trinity-universitet i Dublin i en kommentar til The Iris Times over meningsmålinga.

Irsk gjenforening i sikte?

Foruten boligpolitikken har Sinn Fein fått et løft for sin evige fanesak om et gjenforent Irland. Etter de blodige «troubles» fra 1960-tallet og framover til Langfredagsavtalen ble inngått i 1998, har tanken om gjenforening mellom republikken og de britiskokkuperte seks nordligste fylkene stått lavt i kurs. Med striden omkring brexit og grenseløsningene mellom Eire og Nord-Irland har saken tatt en ny vending. Den siste målinga i The Irish Times viser et solid flertall (63 %) for at Nord-Irland skal forlate det britiske kongedømmet og gjenforenes med den irske republikken. I Dublin er dette flertallet aller størst (68 %) og den aldersgruppa som støtter dette mest er de fra 25 til 34 år (67 %). Blant partiene er det Sinn Fein som har den markant sterkeste oppslutning om gjenforeningstanken (78 %).

Også på spørsmålet om hvor viktig spørsmålet om et gjenforent Irland er for de spurte, svarer Sinn Feins velgere tydeligst: 36 prosent svarer «svært viktig», noe som stort sette er dobbelt så mange som i alle de andre partiene. Men dette tyder også i retning av at irsk gjenforening ikke er en hastesak. De er de dagsaktuelle saker som betyr mest og som vil bli en avgjørende faktor fram mot neste valgkamp i Irland som starter om tre år.

Belgisk marxistisk arbeiderparti utfordrer det sosialdemokratiske hegemoniet

Det revolusjonære arbeiderpartiets posisjon i Belgia befestes til og med i den vanskelige regionen Flandern der nasjonalisme med fascistiske islett står sterkt. I Brussel er det jevnstort med det sosialdemokratiske regjeringspartiet PS. PTB har styrket sin organisatoriske ledelse i nylig avholdt landsmøte.

Det er oppsiktsvekkende at PTB har holdt seg på på det høye nivå som målinger har vist gjennom hele 2021. Belgia har i motsetning til Norge svært sjeldne meningsmålinger og den største, Le Grand Barometre, kommer bare fire-fem ganger i året. Resultatene blir tillagt desto større vekt, som i denne målinga fra sist helg: https://www.lesoir.be/411711/article/2021-12-10/grand-barometre-le-ps-decroche-bruxelles-mais-redecolle-en-wallonie

Brussel-avisa Le Soirs tittel spiller på flymetaforer for å forklare målinga: «PS mister høyde i Brussel, men tar av i Vallonia». Fallet i den belgiske hovedstaden, som er egen region, er mest påtakelig, fra 18,5 % i forrige måling i september til 15,1 i denne. Det er det samme som PTB får, og de to deler dermed tredjeplassen i Brussel. I Vallonia går sosialdemokratene i PS fram igjen til 24,9 % og nærmer seg valgresultatet fra 2019 på 26 prosent. Men dette ser ikke ut til å virke inn på PTBs oppslutning som har ligget stabilt over 18 prosent i den fransktalende delstaten siden mars i år.

Styrker seg i det vanskelige Flandern

PTB, hvis navn i Flandern er PVDA, har lenge slitt med å etablere seg i den nederlandsktalende regionen i nord. Men i løpet av dette året har først klatret over sperregrensa og deretter steget til sitt beste resultat på denne målinga, 8,9 prosent. Flandern har et sterkt nasjonalistisk klima. Både det tradisjonelle nasjonalkonservative N-VA og det ytterliggående Vlaams Belang med fascistiske strømninger, har seilt på en separatistisk bølge med mål om løsrivelse av Flandern fra resten av Belgia. Vlaams Belang hadde en voldsom framgang etter valget i 2019 og har nå stabilisert seg som delstatens største parti, nå med 24,5 prosent. Det sosialdemokratiske partiet, som nylig skiftet navn til Vooruit, har stått særdeles svakt i regionen og gjør nå sin beste måling på 13,9 prosent. Flandern er Belgias industriregion med stor bilindustri, stålverk og havner i byer som Antwerpen, Gent og Brugge. PVDA (PTB) har lenge stått sterkt i Antwerpen, men svakt i regionen forøvrig.

24000 medlemmer, ny partileder

PTB har nær tredoblet sitt medlemstall fra 8500 i 2015 til 24000 i høst. Det skejdde samtidig med at partiet avholdt sin kongress, eller landsmøte, etter en lang prosess med interne diskusjoner. Det mest overraskende som skjedde der var at partiets leder siden 2008, Peter Mertens, ble avløst av Raoul Hedebouw som ny leder. Hedebouw har sittet som en av to PTB-representanter siden før partiet fikk sitt store gjennombrudd med 14 innvalgte i det all-belgiske parlamentet i 2019-valget. Han er en landskjent tv-personlighet som både humorist og tospråklig kommentator. I sine taler i parlamentet slår han om fra flytende fransk til ditto flamsk i annenhver setning, noe de færreste politikere setter sin ære i å mestre.

Peter Mertens går over fra å være ekstern leder til å lede det organisatoriske arbeidet i PTB. Det tyder på en høy prioritering av partibygging og styrking av det interne partiarbeidet. Mertens har tidligere lansert en såkalt Prometheus-plan for PTB. Det er en offentlig visjon om alternativ energi, om transport, om den digitale revolusjonen og om helse i vid forstand av begrepet. Disse fire pilarene utgjør partiets plan for å sette det offentlig initiativ tilbake i sentrum for politikken og samtidig takle den økonomiske og økologiske krisa. I tråd med dette har PTB stått i spissen både i kampen for økte pensjoner og mot å øke pensjonsalderen, og også vært tydeligst i kravene til å sette et øvre tak på energipriser i den nåværende kraftkrisa.